Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.12.2018
Bod č. 15b: TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 37
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 2