Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 43: Rôzne

Uznesenie 174: Rôzne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. prehodnotiť podmienky zo záväzného stanoviska „vybudovanie a realizácia vyraďovacieho pruhu na Ružinovskej ulici v mieste napojenia jestvujúcej prístupovej komunikácie a chodníka“ pre projekt „Zmena stavby polyfunkčný dom Ružinovská 1“ ako podmienky pre kolaudáciu stavby,

2. ušetrené finančné prostriedky, v prípade nevybudovania pôvodných vynútených investícií, použiť na obnovu zelene a komunikácií v hlavnom meste SR Bratislave, na základe požiadaviek mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0