Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.06.2015
Bod č. 43: Rôzne

Uznesenie 173: Rôzne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo

nezačína

na základe podnetu Ing. Tatiany Kratochvílovej zo dňa 7.10.2014, ktorý bol Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy doručený dňa 8.10.2014, konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči Ing. Martinovi Borguľovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0