Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 83/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje :

Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Jakubkovič, poslanec Prieložný

Overovateľov zápisnice: poslankyňa Šulovská, poslanec Drobniak   

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: Drobniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0