Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 2: Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 84/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

VZN č. 1/2020 zo dňa 24.02.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín

v nasledovnom znení

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devín

č. 1/2020 zo dňa 24.02.2020

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava - Devín

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín podľa § 15 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN") mestskej časti Bratislava – Devín Uznesením č.84/2020:

 

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devín č. 1/2010 zo dňa 13.04.2010 o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň na území mestskej časti Bratislava – Devín sa mení takto:

§ 9 Ochrana pred hlukom, odsek 4 znie:

„(4) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané.“

 

Čl. 2

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na oficiálnej webstránke Mestskej časti Bratislava – Devín www.devin.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01.03.2020.

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na sekretariáte Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Devín ako aj na webstránke www.devin.sk.

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka MČ Bratislava- Devín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

  Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

 

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0