Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 3: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov.

Uznesenie 85/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

a)   schvaľuje

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na krátkodobý prenájom nižšie uvedených záhrad na dobu 5 rokov.

b)    žiada

starostku, aby vyhlásila v termíne do 5 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 19.3.2020

 

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

 

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:

1. Predmetom návrhu nájomnej zmluvy bude prenájom záhrad

1) parc. č. 29/3, diel č.1 s výmerou 370 m2 spolu s parc. č. 28 s výmerou 18 m2

2) parc. č. 67, diel č. 1 s výmerou 288 m2, parc. č. 70/1, diel č. 1 s výmerou 193 m2

3) parc. č. 257/1, diel č. 7 s výmerou 226, parc. č. 265, diel č.4 s výmerou 304 m2

4) parc. č. 1224 s výmerou 536 m2

5) parc. č. 1336/1, diel č. 5 s výmerou 380 m2

 

v  k.ú. Devín, zapísané na LV č. 1, 27 a evidenčnom liste č. 7 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Devín.

2. Doba nájmu - do 31.3.2025.

3. Účelom nájmu je užívanie pozemkov pre rekreačné účely ako záhrady.

4. Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného, ktorá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Devín č. 3/2016 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín nesmie byť nižšia ako 0,50 € za 1 m2 prenajatej plochy za jeden rok (§ 3 ods. 1.).

5. Ponuka s najvyšším ročným nájomným bude víťazná.

6. Ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú najvyššiu cenu, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vybrať jedného alebo vyhlásiť ďalšie kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia záujemcovia s najvyššími ponukami. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne vyššiu sumu, alebo si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vybrať jedného.

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov     vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Devín.

8. Po vyhodnotení súťaže je úspešný záujemca povinný do 10 dní uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa podmienok vyplývajúcich z podmienok súťaže. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy je mestská časť oprávnená uzatvoriť nájomnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola  vyhodnotená ako nasledujúca v poradí.

9. Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet  nájmu  do podnájmu alebo inej dispozície tretej osobe bez  predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže, alebo ochraňujúce záujmy Mestskej časti Bratislava – Devín.

c)    menuje

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

1. člen :  Ing. Katarína Šulovská

2. člen : Bc. Igor Prieložný

3. člen : JUDr. Jana Jakubkovič

d)   žiada

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín

1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

2.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0