Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 4: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 86/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

predĺženie doby prenájmu záhrad ako prípad hodný osobitého zreteľa :

Por. č.

Nájomca

Parcelné číslo

Výmera (m2)

Predĺženie platnosti zmluvy

1

Bc. Katarína Danajovičová

157

342

30.4.2025

2

Ivan Kružliak

38/1

333

30.6.2025

3

Bc. Roman Milo

59/1

59/2

245

23

28.2.2025

4

Ján Štelzer

67

300

30.4.2025

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016.

 

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám.

Termín: do 28.2.2020

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:7                                        Proti: 0                        Zdržal sa: 0

 

 

 

 

--------------------------------------

 Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0