Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 6: Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na prenájom verejných WC na Muránskej ulici.

Uznesenie 87/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

a) schvaľuje

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na prenájom verejných WC na Muránskej ulici

b) žiada

starostku, aby vyhlásila  v termíne  do 2 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, s termínom uzávierky do 18.03.2020

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, za nasledovných podmienok:

  1. Predmetom verejnej obchodnej súťaže je prenájom budovy verejných WC  súp. č. 4372  postavenej na parcele č. 914/2 na Muránskej ulici, zapísanú na LV č. 27, k.ú. Devín. Budova je vo vlastníctve magistrátu hl. mesta a je mestskej časti zverená do správy protokolom č. 64/92 a jeho dodatkom č. 1 z 5.12.2014, ktorým bolo mestskej časti zverené aj technické zhodnotenie budovy realizované v roku 2014.
  2. Doba nájmu

Nájom bude uzatvorený na dobu  5 rokov  od 01.04.2020.     

3. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzka verejných WC.

4. Obhliadka priestorov

Prístup k priestorom za účelom obhliadky je možné dohodnúť:

Meno: Ing. Martina Škárová

skarova@devin.sk

0903/780783

02/60202511

 

5. Výška nájomného

Súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu za rok v minimálnej výške 1 € ročne.          

V uvedenej cene za nájom nie sú zahrnuté platby za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Tieto si  bude budúci nájomca uhrádzať priamo dodávateľom týchto služieb. 

 

6. Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov

Víťazná ponuka bude tá ponuka, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú celkovú cenu ročného nájmu za prenájom verejných WC.

7. Súťažiaci sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu

 výdavkov  vyhlasovateľovi vo výške 3,00 eur, a to v hotovosti, v pokladni Miestneho

 úradu mestskej časti Bratislava - Devín. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia.

8. Obsah súťažného návrhu

8.1 Presné označenia súťažiaceho

8.2 Podpis zodpovednej osoby,  dátum

8.3 Fotokópia občianskeho preukazu zodpovednej osoby a doklad preukazujúci zodpovednosť, ak táto nevyplýva z dokladov uvedených nižšie.

8.4 Doklad o oprávnení podnikať, t.j. pri právnických osobách výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách – podnikateľoch výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť. Uvedené doklady môžu byť v neoverenej fotokópii.

8.5 Originál alebo fotokópia potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov za účasť vo verejnej obchodnej súťaži.

8.6 Návrh výšky nájomného za predmet nájmu celkovo za rok.

9. Podmienky účasti v súťaži

9.1 Súťažiaci prijíma podmienku, že nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo do inej dispozície tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

9.2 Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

9.3 Súťažiaci je oprávnený poskytovať službu WC za poplatok, ktorí si sám stanoví.

9.4 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku WC v mesiacoch marec, apríl a október minimálne počas víkendov

9.5 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku WC v mesiacoch máj, jún, júl, august, september  minimálne 6 dní v týždni (okrem pondelka)

9.6 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku počas akcií organizovaných pod hradom Devín

9.7 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku, všetkých pravidiel BOZP a pravidiel ochrany pred požiarmi na vlastné náklady.

9.8 Súťažiaci prijíma podmienku znášať náklady na elektrickú energiu a vodné a stočné (Uvedené náklady budú nájomcovi prefakturovávané na základe skutočnej spotreby polročne)

9.9 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť si čistiace prostriedky a hygienické prostriedky (toaletný papier, mydlo atď) na vlastné náklady.

9.10 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť si jednorazové drobné opravy do výšky 150 € na vlastné náklady.

9.11 Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť dozor nad prenajatými priestormi počas návštevných hodín, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu majetku v dôsledku vandalizmu.

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo   odmietnuť  všetky   predložené návrhy a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.

12. Starostka mestskej časti je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo  ochraňujúce záujmy Mestskej  časti Bratislava – Devín.

13. Spôsob podávania súťažných návrhov

Súťažiaci sú povinní doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri s viditeľným označením „Verejná obchodná súťaž – neotvárať“.

14. Lehota na podávanie súťažných návrhov

Súťažné návrhy je možné podávať v lehote do 18.03.2020 do 12:00 hod. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum prijatia v podateľni miestneho úradu. Záväzné súťažné návrhy nemôžu súťažiaci po podaní nijako meniť, dopĺňať a upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli doručené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

15. Podpis zmluvy/Odkladacia podmienka

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo podpísať a uzatvoriť zmluvu s novým nájomcom až po vyprataní priestoru a protokolárnom prevzatí priestorov od predchádzajúceho nájomcu.

c) menuje

komisiu pre vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

1. člen :  Ing. Katarína Šulovská

2. člen : JUDr. Jana Jakubkovič

3. člen : Bc. Igor Prieložný

d) žiada

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín

1.  zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

2.  zverejniť výsledky verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti,

3.  po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže.

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:7                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

--------------------------------------

 Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

 

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0