Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 8: Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2019.

Uznesenie 89/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Devín bez pripomienok

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0