Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 7: Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.).

Uznesenie 88/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

berie na vedomie

správu z Kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie 2014 – 2018 (resp. Zákon č. 25/2006 Z.z.) bez pripomienok.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

  Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0