Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.02.2020
Bod č. 9: Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Devín č.165/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa schválil čiastkový zoznam pamätihodností na území MČ Devín - Žiadosť o vyradenie nehnuteľnosti na ulici Hradná 10, na parcele reg. „C“ par.č. 940 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 90/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín 

súhlasí

s vyradením nehnuteľnosti „priemyselná budova“ súpisné číslo 1001 na ulici Hradná 10, na parcele register „C“ par. č. 940, LV č.2208 z Evidencie pamätihodností Mestskej časti Bratislava -Devín.

schvaľuje

zmenu Uznesenia č. 165/2008  nasledovne: v texte sa vypúšťa druhá odrážka a to:

„ - Bývalá výletná reštaurácia (roh Hradnej a Muránskej ul.)“. Zvyšok textu uznesenia zostáva nezmenený. 

žiada

starostku Mestskej časti Bratislava-Devín o predloženie schváleného uznesenia na Krajský pamiatkový ústav s odôvodnením štatutára Mestskej časti Bratislava-Devín.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za:5                             Proti: 0                        Zdržal sa: Šulovská, Šubová

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0