Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 20: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 182: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava za ceny: 

1.    Športové kluby v hokeji, krasokorčuľovaní

1.1. nájom ľadovej plochy v pondelok - piatok v čase od 6.00 h do 14.00 h ...........................................72,00 Eur/h bez DPH

1.2. nájom ľadovej plochy v ostatnom čase...........................................................................................100,00 Eur/h bez DPH

1.3. nájom ľadovej plochy na kurzy korčuľovania sobota, nedeľa v čase od 6.00 h do 10.00 h...............83,33 Eur/h bez DPH

1.4.     nájom ľadovej plochy na kurzy korčuľovania sobota, nedeľa v ostatnom čase............................100,00 Eur/h bez DPH

1.5.    hala I. - športové podujatia v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), 

krasokorčuliarske podujatia.....................................................................................................................133,33 Eur/h bez DPH

1.6.    hala II. - športové podujatia v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy) 

krasokorčuliarske podujatia.....................................................................................................................120,00 Eur/h bez DPH

2. Ostatné subjekty (seniorské hokejové kluby):

2.1. hala I. - pondelok - piatok v čase od 6.00 h do 14.00 h.......................................................................150,00 Eur/h bez DPH

2.2. hala I. - pondelok - piatok v čase od 18.30 h do 22.30 h.....................................................................150,00 Eur/h bez DPH

2.3. hala I. - v ostatnom čase......................................................................................................................170,00 Eur/h bez DPH

2.4. hala I. - hokejové stretnutia, turnaje, campy.........................................................................................261,50 Eur/h bez DPH

2.5. hala II. - pracovné dni  v pondelok - piatok v čase od 6.00 h do 14.00 h..............................................100,00 Eur/h bez DPH

2.6. hala II. - v pondelok - piatok v čase od 14.00 h do 22.30 h..................................................................133,33 Eur/h bez DPH

2.7. hala II. - sobota v čase od 10.00 h do 22.30 h.....................................................................................100,00 Eur/h bez DPH

2.8. hala II. - sobota, nedeľa, sviatok v čase od 6.00 h do 10.00 h..............................................................83,33 Eur/h bez DPH

2.9. hala II. - nedeľa, sviatok v čase od 10.00 h do 22.30 h........................................................................133,33 Eur/h bez DPH

2.10. hala II. - pondelok - nedeľa v čase od 22.30 h do 6.00 h....................................................................92,00 Eur/h bez DPH

2.11. hala II. - hokejové stretnutia, turnaje, campy.......................................................................................133,33 Eur/h bez DPH

3.  prenájom telocvične - 10,00 Eur/h bez DPH

4.  nájom šatní s príslušenstvom - 1,67 Eur mesačne/m2 bez DPH

pre nájomcov: 

  1. HC SLOVAN Bratislava - mládež, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO 30846773 na dobu určitú od 01.08.2015 do 30.04.2016, ľadovú plochu v rozsahu 233 hodín mesačne za predpokladané nájomné vo výške 19 352,00 Eur bez DPH mesačne, šatňové priestory vo výmere 374,41 m², za nájomné vo výške 625,26 Eur bez DPH mesačne,
  2. HK VSR SR 20, s. r. o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 36771040, na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.12.2015, ľadovú plochu v rozsahu 29 hodín mesačne, telocvičňu v rozsahu 20 hodín mesačne za predpokladané nájomné vo výške 4 450,00 Eur bez DPH mesačne, šatňové priestory vo výmere 125,09 m², za nájomné vo výške 208,90 Eur bez DPH mesačne,
  3. Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 30845386,  na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.12.2015, ľadovú plochu v rozsahu 29 hodín mesačne, telocvičňu v rozsahu 20 hodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 4 450,00 Eur bez DPH mesačne,
  4. Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava, Zimný štadión V. Dzurillu, Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO 30774454, na dobu určitú od 01.08.2015 do 30.04.2016, ľadovú plochu v rozsahu 66 hodín mesačne, telocvičňu v rozsahu 32 hodín mesačne za predpokladané nájomné vo výške 6 738,64 Eur bez DPH mesačne, šatňové priestory vo výmere 67,89 m² za nájomné vo výške 113,38 Eur bez DPH mesačne,
  5. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, IČO 42254744, na dobu určitú od 01.08.2015 do 31.04.2016, ľadovú plochu v rozsahu 38 hodín mesačne a telocvičňu v rozsahu 8 hodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 3 594,00 Eur bez DPH mesačne,

predpokladané nájomné za prenájom ľadovej plochy a telocvične sa môže zmeniť na základe rozsahu objednaných hodín a skutočne prenajatých hodín jednotlivým nájomcom, ktoré závisia od objednávok nájomcu a možnosti prenajímateľa, 

s podmienkou:

  1. Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že niektorá nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 
  2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
Hlasovanie č. 39
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadových plôch, telocvične, šatňových priestorov na Zimnom štadióna Ondreja Nepelu pre športové kluby so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0