Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 21: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26

Uznesenie 183: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1483, parc. č. 1466, parc. č. 1216, parc. č. 1226/1, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, 10, 12, Hrobákova 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka:

  1. časť parc. č. 1483 - ostatné plochy vo výmere 13 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 6, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 6, súpis. č. 3221, na pozemku parc. č. 1479, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 13 m² ročne sumu 78,00 Eur,
  2. časť parc. č. 1483 - ostatné plochy vo výmere 8 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 8, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania prístupovej rampy k bytovému domu Starhradská 8, súpis. č. 3222, na pozemku parc. č. 1478, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 8 m² ročne sumu 48,00 Eur,
  3. dve časti parc. č. 1466 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 x 6 m², spolu 12 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 10 a 12, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania dvoch nájazdových rámp k bytovému domu Starhradská 10 a 12, súpis. č. 3223, na pozemkoch parc. č. 1467, 1468, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 12 m² ročne sumu 72,00 Eur,
  4. štyri časti parc. č. 1216 - ostatné plochy vo výmere 4 x 3 m², spolu 12 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Hrobákova 8, 10, 12 a 14, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania štyroch nájazdových rámp k bytovému domu Hrobákova 8, 10, 12 a 14, súpis. č. 2481, na pozemkoch parc. č. 1218, 1219, 1220, 1221, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok,  čo predstavuje pri celkovej výmere  12 m² ročne sumu 72,00 Eur,
  5. štyri časti parc. č. 1226/1 - ostatné plochy vo výmere 4 x 2 m², spolu 8 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Hrobákova 20, 22, 24 a 26, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania štyroch nájazdových rámp k bytovému domu Hrobákova 20, 22, 24 a 26, súpis. č. 2480, na pozemkoch parc. č. 1222, 1223, 1224, 1225, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 8 m² ročne sumu 48,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1 - 5 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.

Hlasovanie č. 40
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.1483, parc.č.1466, parc.č.1216, parc.č.1226/1 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6,8,10,12, Hrobákova 8,10,12,14,20,22,24,26
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0