Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 22: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

Uznesenie 184: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, za účelom vybudovania a užívania, resp. rekonštrukcie kontajnerových stanovíšť, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,50 Eur/m²/rok: 

k. ú. Petržalka 

  1. časť parc. č. 164/1 - ostatné plochy vo výmere 13 m², parc. č. 164/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m² v celosti, spolu 25 m², pre vlastníkov bytov a nebytových  priestorov bytového dumu Furdekova 6, v zastúpení spoločnosťou EKA, s.r.o., Trenčianska cesta 603, 957 01 Bánovce na Bebravou, IČO 36300446,
  2. časť parc. č. 1143 - ostatné plochy vo výmere 22 m², pre vlastníkov bytov a nebytových  priestorov bytového dumu Gessayova 23 a 25, v zastúpení spoločnosťou Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO 35895403,
  3. časť parc. č. 547 - ostatné plochy vo výmere 23 m², pre vlastníkov bytov a nebytových  priestorov bytového dumu Mamateyova 5 a 7, v zastúpení spoločnosťou Váš správca, s.r.o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava, IČO 35846925,
  4. časť parc. č. 774/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m², pre vlastníkov bytov  a nebytových priestorov bytového dumu Mamateyova 16, 18, 20, 22, 24, v zastúpení organizáciou Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO 00169765,
  5. časť parc. č. 1641 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², pre vlastníkov  bytov a nebytových priestorov bytového dumu Holičská 46 a 48, v zastúpení organizáciou Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO 00169765,
  6. časť parc. č. 1226/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m², parc. č. 1226/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v celosti, spolu 33 m², pre vlastníkov bytov  a nebytových priestorov bytového dumu Hrobákova 8, 10, 12, 14, v zastúpení organizáciou Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO 00169765,

k. ú. Dúbravka

        7.  časť parc. č. 1380 - ostatné plochy vo výmere 16,2 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Karola Adlera 3, v zastúpení spoločnosťou ÚDRŽBA DOMOV, s.r.o., so sídlom Homolova 19, 841 02 Bratislava, IČO 35898861 (ide o rozšírenie výmery predmetu nájmu pozemku parc. č. 1380, ktorý je predmetom Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0486 13 00, dodatkom č. 1)

s podmienkou:

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1 - 7 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.

Hlasovanie č. 41
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, Dúbravka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0