Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 23: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie 185: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  pozemku registra „C“, k. ú. Dúbravka,  parc. č. 3420/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 63 m², ktorý bol GP č. 62/2014 odčlenený z pozemku registra „C“ parc. č. 3420/39, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností bez založeného listu vlastníctva a vznikol z pozemku registra „E“ parc. č. 1047/200, ktorý je evidovaný na LV č. 5920, spoločnosti W Residence, s. r. o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava, IČO 31378455, za účelom vybudovania a prevádzkovania dopravného vjazdu do pripravovanej stavby „Obytný súbor Dúbrawa - Hrubá lúka, Bratislava Dúbravka“, na dobu neurčitú, za nájomné:

  1. 14,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 63 m² predstavuje ročne sumu vo výške 882,00 Eur, od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,
  2. 12,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 63 m² predstavuje ročne sumu vo výške 756,00 Eur, od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 42
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č.3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0