Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 24: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi

Uznesenie 186: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6 - záhrady vo výmere 9 m², LV č. 1779, Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi, za účelom vybudovania a užívania prístupovej komunikácie, na dobu neurčitú, za nájomné 10,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 90,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 43
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č.590/6, manželom Eve Szalaiovej a Imrichovi Szalaiovi
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1