Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 26: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave a pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie 187: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave a pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti - veľkej telocvične v stavbe, súpis. č. 5100, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 5605/1, vo výmere 285,40 m², k. ú. Podunajské Biskupice, na Dudvážskej ulici č. 6, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom Hradská 85, Bratislava, IČO 35893991, na dobu určitú 10 rokov, od 01.09.2015 do 31.08.2025, okrem utorka a štvrtka v čase od 8.00 h do 15.00 h, za nájomné vo výške 5 482,00 Eur/rok a pre GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom Nejedlého 23, Bratislava, IČO 31377491, na dobu určitú 10 rokov, od 01.09.2015 do 31.08.2025, 2 x týždenne: v utorok a štvrtok od 8.00 h do 15.00 h, za nájomné vo výške  2 027,00 Eur,

s podmienkou:     

Nájomná zmluva bude spoločnými nájomcami - GALILEO SCHOOL, s.r.o., a GAUDEAMUS, s.r.o., podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcami podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 44
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k.ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosti GALILEO SCHOOL, s.r.o., a GAUDEAMUS, s.r.o.
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0