Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 27: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave

Uznesenie 188: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 17348/11 a parc. č. 22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ v k. ú. Rača,

  1. parc. č. 17348/11 - ostatné plochy vo výmere 10 m², bez založeného listu vlastníctva (zasahujúceho do časti pozemku registra „E“ parc. 17342/1, evidované na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za účelom zriadenia zariadenia staveniska - stavebného dvora,
  2. parc. č. 22877/13 - zastavené plochy a nádvoria vo výmere 89 m², bez založeného listu vlastníctva (zasahujúceho do časti pozemku registra „E“ parc. 17352/1, evidované na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), za účelom vybudovania 10 parkovacích miest,

pre stavbu „nadstavba bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave“ spoločnosti Konstrukt Invest, s.r.o., so sídlom Halašova 10, 831 03 Bratislava, IČO 35861614, na dobu neurčitú, s podmienkami:

  1. 0,50 Eur/m²/deň - odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za plochu, na ktorej bude umiestnené zariadenie staveniska, čo pri výmere 10 m² predstavuje sumu vo výške 5,00 Eur denne,
  2. 14,00 Eur/m²/rok - odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu - vybudovanie 10 parkovacích miest na predmete nájmu - čo predstavuje pri výmere 89 m² ročne sumu 1 246,00 Eur,
  3. 3,75 Eur/m²/rok - od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu parkovísk, čo predstavuje pri výmere 89 m² ročne sumu 333,75 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 45
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú.Rača, parc.č.17348/11 a parc.č.22877/13, spoločnosti Konstrukt Invest s.r.o so sídlom v Bratislave
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0