Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 45: Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej

Uznesenie 189: Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

ústnu informáciu o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 - reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 - predaj pozemku v katastrálnom  území Bratislava-Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej.

Hlasovanie č. 46
Informácia o stave reštitučného konania č.k. 1108/92 ­ reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k.ú. Staré Mesto, parc.č.2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č.048804509700 Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0