Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 46: Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27 k. ú. Rusovce do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce

Uznesenie 190: Návrh na zámenu nehnuteľností, v k. ú. Rusovce, parc. č. 550, 545/5 za pozemky parc. č. 515/3, 545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 515/3, 545/27, k. ú. Rusovce, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností, k. ú. Rusovce, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 550 - ostatné plochy vo výmere 225 m², a parc. č. 545/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 257 m², zapísaných na LV č. 1779, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok registra „C“ KN,  parc. č. 515/3 - záhrady vo výmere 432 m², zapísaný na LV č. 1633 a novovytvorený pozemok registra „C“ KN, parc. č. 545/27 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m²,  k. ú. Rusovce, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN, parc. č. 545/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 813 m², zapísaného na LV č. 1633, v bezpodielovom spoluvlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, s tým, že rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností vo výške 3 166,74 Eur uhradia žiadatelia,

s podmienkami: 

1.1 Zámenná zmluva bude žiadateľmi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľmi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

1.2 Žiadatelia uhradia celý rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach naraz do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok parc. č. 515/3 a novovytvorená parc. č. 545/27, k. ú. Rusovce, sú situované v areáli Základnej školy s materskou školou v Rusovciach, využívané ako súčasť školského dvora a zeleninovej záhrady, na ktorej prebieha pestovateľská výučba. Vysporiadaním vzťahov k uvedeným pozemkom príde k zabezpečeniu školského vyučovania na pozemkoch v areáli školy a k ich sceleniu v rámci areálu Základnej školy s materskou školou v Rusovciach. 

2. zverenie pozemkov, k. ú. Rusovce, pozemok registra „C“ KN,  parc. č. 515/3 - záhrady vo výmere 432 m², a novovytvorený pozemok registra „C“ KN, parc. č. 545/27 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², ktorý vznikol z pozemku registra „C“ KN,  parc. č. 545/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 813 m², zapísaného na LV č. 1633, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, za účelom zabezpečenia správy uvedených pozemkov v rámci areálu Základnej školy s materskou školou v Rusovciach s podmienkou, že mestská časť Bratislava-Rusovce zverené pozemky neprevedie na tretie subjekty. 

Hlasovanie č. 47
Návrh na zámenu nehnuteľností, v k.ú. Rusovce, parc.č.550,545/5 za pozemky parc.č.515/3,545/27 vo vlastníctve Imricha Lenka a manželky Ivice Lenkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na zverenie pozemkov parc.č.515/3,545/27 k.ú. Rusovce do správy MČRusovce
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0