Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 001/2020: Otvorenie

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 001/2020

K BODU Č. 1 Otvorenie

A.                Konštatuje, že

-                     zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny

B.                Určuje

Zapisovateľa zápisnice: Ivana Brozmanová

Overovatelia zápisnice: Milan Levický, Rastislav Romančík

C.                Schvaľuje

Program rokovania

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 1
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0