Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 3: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Uznesenie 003/2020: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 003/2019

K BODU Č. 3 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

I.   Prerokovalo

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

II.                 

A. Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 3
Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0