Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 4: Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020

Uznesenie 004/2020: Rozpočtové opatrenia číslo 01/2020

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

 

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 004/2020

K BODU Č. 4 Rozpočtové opatrenia č. 01/2020

I. Prerokovalo

Rozpočtové opatrenia č. 01/2020

II.     

A.                Berie na vedomie,

Rozpočtové opatrenia č. 01/2020

B.                Schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2020

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

 

Hlasovanie č. 4
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0