Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 5: MAS Turiec, výzva

Uznesenie 005/2020: MAS Turiec, výzva

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 18.03.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 005/2020

k bodu č. 5 MAS Turiec, výzva

I. Prerokovalo

MAS Turiec, výzva

  II.                

A.    Konštatuje, že

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov konečne vyšla

Naša obec bude čerpať sumu cca 33,- tis. €

B.     Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k:

-Čerpaniu dotácie na vyhotovenie zámkovej dlažby na NOVÁ IBV

-Chodník E519 pravá strana – pripravuje sa stavebné povolenie

C.Súhlasí

S prevodom pozemku novovytvorená parcela podľa GP 5/2020 zastavaná plocha a nádvorie 204/13 o výmere 122m2 , od vlastníka ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, do majetku obce Benice

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 5
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0