Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 5: MAS Turiec, výzva

Uznesenie 005/2020: MAS Turiec, výzva

Hlasovanie
Stav hlasovania:   Schválené, Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 005/2020

K BODU Č. 5 MAS Turiec, výzva

I. Prerokovalo

MAS Turiec, výzva

  II.                

A.    Konštatuje, že

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov konečne vyšla

Naša obec bude čerpať sumu cca 33,- tis. €

B.     Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k:

-                     Čerpaniu dotácie na vyhotovenie zámkovej dlažby na NOVÁ IBV

-                     Chodník E519 pravá strana – pripravuje sa stavebné povolenie

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 5
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Stav hlasovania:   Schválené, Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0