Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 6: Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019

Uznesenie 006/2020: Informácia o platení daní a poplatkov v roku 2019

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 006/2020

K BODU Č. 6 Informácia o platení daní a poplatkov za rok 2019

I.   Prerokovalo

Informácia o platení daní a poplatkov za rok 2019

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k plateniu

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 6
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0