Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 7: Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond

Uznesenie 007/2020: Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 007/2020

K BODU Č. 7 Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond

I.                   Prerokovalo

Podiel separácie za rok 2019, Informácia o podaní žiadosti na Envirofond

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-                     podielu separácie za rok 2019 – 63,10%

-                     platbe poplatku za uloženie odpadu na skládke na rok 2020 – 8,00 € t

-                     podaniu žiadosti, kde poskytnutý príspevok bude môcť byť použitý na rozvoj životného prostredia v obci

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 7
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0