Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 8: Informácia o financovaní ZŠ s MŠ

Uznesenie 008/2020: Informácia o financovaní ZŠ s MŠ

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 008/2020

K BODU Č. 8 Informácia o financovaní ZŠ s MŠ podľa rozpočtu V_1 na rok 2020

I.                   Prerokovalo

Informácia o financovaní ZŠ s MŠ podľa rozpočtu V_1 na rok 2020

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-                     schválenému rozpočtu na rok 2020 podľa V_2 545733,-€. Skutočnosť rok 2019 614 251,- €. 10% navŕšenie na rok 2020 by mal byť podľa počtu žiakov cca 651,- tis. €

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 8
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0