Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 9: Informácia o podaní žiadosti ŽSK

Uznesenie 009/2020: Informácia o podaní žiadosti ŽSK

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 009/2020

K BODU Č. 9 Informácia o podaní žiadosti na ŽSK

I.                   Prerokovalo

Informácia o podaní žiadosti na ŽSK

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-                     Žiadosť „Osvetlenie hracej plochy, vyrovnanie trávnika, osadenie obrubníkov“

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 9
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0