Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 11: Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia

Uznesenie 011/2020: Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 011/2020

K BODU Č. 11 Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia

I.                   Prerokovalo

Informácia o KORONAVÍRUSE - opatrenia

II.

A.    Konštatuje, že

Tento bod rokovania je zároveň rokovaním Krízového štábu

B.     Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-                     všetkým vykonaným a vykonávaným opatreniam na úseku ochrany obyvateľstva

-                     k dodaniu rúšok 50 ks dnes, 50 ks v piatok

B.                Vyzýva občanov k 

-                     dodržiavaniu základných hygienických predpisov (používaniu rúšok, umývanie a dezinfekcia rúk...)

-                     nestretávaniu sa

-                     nezdržiavaniu s v obchodoch

-                     zbytočné cestovanie...

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 11
Ing. Milan Remšík - starosta obce
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0