Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.03.2020
Bod č. 12: Rôzne:

Uznesenie 012/2020: Rôzne - Cintorín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 ZO DŇA 18.03.2020 O 19 TEJ HODINE

UZNESENIE Č. 012/2020

K BODU č. 12 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne:

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu k cintorínu_

-                     krtko

-                     lavičky

-                     výrub stromov

 Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 19.03.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 19.03.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 12
Milan Levický, Zuzana Révayová
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0