Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.04.2020
Bod č. 3: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 92/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

predĺženie doby prenájmu záhrad ako prípad hodný osobitého zreteľa :

Por. č.

Nájomca

Parcelné číslo

Výmera (m2)

Predĺženie platnosti zmluvy

1

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

801/1

283

30.6.2025

2

Roman Pekár

265

380

30.6.2025

3

Ing. Zuzana Rippová

E 1241/431

 E 1241/34

E 1241/33

110

240

12

30.6.2025

 

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016.

Ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám.

Termín: do 30.6.2020

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0