Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.04.2020
Bod č. 4: Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa na 1 € mesačne počas trvania zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 93/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

ako prípad hodný osobitého zreteľa zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov o rozlohe 62 m2 v DK Devín užívaných ako skúšobňa občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association od 01.04.2020 až do ukončenia zákazu konania verejných kultúrnych a spoločenských podujatí na 1 € mesačne, so záväzkom poskytnutia kultúrneho podujatia pre mestskú časť v hodnote poskytnutej zľavy a to do jedného roka odo dňa prijatia tohto uznesenia.

ukladá

starostke mestskej časti uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve č. 03/N-Np/2013 za horeuvedených podmienok

 

Termín: do konca apríla 2020

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0