Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.04.2020
Bod č. 5: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.3.2020.

Uznesenie 94/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.03.2020.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0