Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 1: Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb

Uznesenie 10/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. vyhovuje

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I, č. Pd 123/19/1101-4 zo dňa 03.01.2020 podaného proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017  zo dňa 21.04.2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb;

B. žiada

starostku mestskej časti

predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 zo dňa 21.04.2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb..        

Hlasovanie č. 7
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0