Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 3: Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 12/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020:

 

1. bežného rozpočtu:

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

 program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.2

Regionálny rozvoj

174 500

- 15 000

159 500

2.2

Požiarna ochrana

37 700

+ 400

38 100

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

174 000

+ 799

174 799

4.1

Odpadové hospodárstvo

1 086 000

+ 15 000

1 101 000

6.3

Ostatné výdavky kultúry

49 200

+ 3 150

52 350

7.3

Školské jedálne

2 794 116

+ 145 020

2 939 136

 

Rozpočet spolu

26 913 803

+ 149 369

27 063 172

 

2. kapitálového rozpočtu:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

7 500

+ 54 680

62 180

2.2.2

Dobrovoľný hasičský zbor

0

+ 1 563

1 563

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

0

+ 178 181

178 181

4.2

Verejná zeleň

0

+ 23 700

23 700

5.1

Správa a údržba bytov

29 690

+ 136 564

166 254

6.3

Ostatné výdavky kultúry

0

+ 4 000

4 000

6.4

Detské ihriská

8 000

+ 6 110

14 110

7.5

Ostatné výdavky školstva

35 000

+ 97 610

132 610

8.1

Seniorcentrum

1 600 000

+ 147 440

1 747 440

 

Rozpočet spolu

1 680 190

+ 649 848  

2 330 038

 

3. finančných operácií:

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania

1 000 000

+ 172 900

1 172 900

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

400 000

+ 250 357

650 357

Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za  miestny rozvoj

 

0

 

+ 178 000

 

178 000

Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu škôl

0

+ 48 410

48 410

Prevod zostatku  roku 2019 – nevyčerpaný zostatok dotácie – rekonštrukcia chodníkov

 

0

 

+  980

 

980

Prevod zostatku  roku 2019 – nevyčerpaná dotácia školstvo – strava

 

0

 

+ 145 020

 

145 020

Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – Pistoriho palác

 

0

 

+ 3 150

 

3 150

Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – DHZ

 

0

 

+ 400

 

400

Rozpočet spolu

1 513 856

+ 799 217 

2 313 073

 

4. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov :

 FOND ROZVOJA BÝVANIA  v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 279 646,76

 

1 279 646,76

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov

0

+ 117 500

117 500

Ostatné výdavky školstva MŠ

0

+ 19 600

19 600

Ostatné výdavky školstva ZŠ

0

+ 29 600

29 600

Výstavba ZOS na Dobšinského  ulici

1 000 000

+ 1 200

1 001 200

Výdavky na Seniorcentrum – dochádzkový systém

0

+ 5 000

5 000

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 000 000

172 900

1 172 900

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

279 646,76

 

106 746,76

 

REZERVNÝ FOND  v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

1 158 888,12

 

1 158 888,12

T v o r b a    f o n d u

 

 

 

Refundácia nákladov z roku 2019

 

+ 64 696,72

64 696,72

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP

0

+ 3 680

3680

Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto

0

+ 19 000

19 000

Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka

0

+ 24 000

24 000

Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie

0

+ 8 000

8 000

Spoluúčasť na projektoch

0

+ 48 837

48 837

Rekonštrukcia detských ihrísk

0

+ 5 600

5 600

Stavebný dozor ZOS Dobšinského - Palárikova

0

+ 1 240

1 240

Vybavenie kuchyne a práčovne ZOS na Dobšinského

0

+ 140 000

140 000

ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby

400 000

0

400 000

POUŽITIE FONDU SPOLU

400 000

250 357

650 357

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

758 888,12

 

573 227,84

 

 

 FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ  v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

901 859,81

 

901 859,81

T v o r b a    f o n d u

 

 

 

z poplatku za rozvoj

 300 000

0

300 000

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

PD rekonštrukcia Panenskej ulice a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, Podjavorinskej – Škarniclova, Zochova, Pilárikova, Kozia, schody Podjavorinskej – Škarniclova, schody Svoradova – Zámocká)

0

+ 90 000

90 000

Rekonštrukcia Blumentálska II. etapa - spoluúčasť

0

+ 23 000

23 000

Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Michalská, Ventúrska, Panská)

0

+ 65 000

65 000

POUŽITIE FONDU SPOLU

0

178 000

178 000

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

1 201 859,81

 

1 023 859,81

 

 FOND NA OBNOVU ŠKÔL v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

140 888,49

 

140 888,49

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova

0

+ 14 550

14 550

Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova- telocvičňa

0

+ 10 000

10 000

Riešenie havarijných stavov ZŠ Grosslingova – strecha skladu v záhradnom domčeku

0

+  6 220

6 220

Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíkova 12 RÚVZ

0

+ 8 000

8 000

Riešenie havarijných stavov MŠ Javorinská 9 RÚVZ

0

+ 4 540

4 540

ZŠ Mudroňova PD – rekonštrukcia jedálne

0

+ 5 100

5 100

POUŽITIE FONDU SPOLU

0

48 410

48 410

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

140 888,49

 

92 478,49

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                            27 107 947 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                       27 063 172 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                         272 190  Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                   2 330 038 Eur

finančné operácie príjmové                                          2 313 073 Eur

finančné operácie výdavkové                                                     0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                  300 000 Eur.

Hlasovanie č. 9
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0