Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 9: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015

Uznesenie 202: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť,                              so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736, dňa 29. júna 2015:

1.Výročná správa za rok 2014.

2.Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

3.Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014.

B. žiada

1. predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

vytvoriť kontrolnú skupinu na odsúhlasenie ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2014 v súvislosti s plnením Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 - 2023.

T: 30. 9. 2015

2.  primátora hlavného mesta SR Bratislavy

aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, odsúhlasil rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne: 10 % do rezervného fondu a zbytok na drobné investície. Zisk bol vo výške 660 000,00 Eur.

T: 29. 6. 2015

Hlasovanie č. 11
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015 (so zmenami)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0