Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 3/A: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za školský klub detí počas pandémie COVID-19

Uznesenie 13/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

odporúča

základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za školský klub detí vrátiť zákonným zástupcom detí za obdobie od apríla 2020 až do odvolania mimoriadneho stavu.

Hlasovanie č. 10
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za školský klub detí počas pandémie COVID-19
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0