Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 4: Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.

Uznesenie 14/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

urovnanie súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 9C 132/2009 medzi žalobcom: Mgr. Richardom Zimanom, Černockého 5A, 831 53 Bratislava a žalovanými:

1. Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, IČO: 00 603 481, 2. Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147  a  3. Základnou školou Dubová 1, 811 04 Bratislava, IČO: 31810926 o zaplatenie za užívanie pozemkov a poskytnutie odplaty za vecné bremeno (ďalej len „súdny spor“) a to tak, že schvaľuje:

 

(i) prevod vlastníckeho práva v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa k bytu č. 8 na 3. poschodí domu na Tallerovej ul. č. 5 v Bratislave, postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 186,  k. ú. Staré Mesto, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 11350/128051 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2934, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom a podielu 11350/128051 na pozemku parc. reg. „C“ č. 186, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  o výmere 403 m2 zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na LV č. 5602, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom (ďalej len „byt“) do vlastníctva Mgr. Richarda Zimana, Černockého 5A, 831 53 Bratislava do jedného roka od doručenia predchádzajúceho súhlasu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za kúpnu cenu vo výške 320 000,00 EUR zistenú podľa znaleckého posudku č. 86/2019, vypracovaného spoločnosťou STATUS Plus, s.r.o. a

(ii) kúpu pozemkov vo vlastníctve Mgr. Richarda Zimana, Černockého 5A, 831 53 Bratislava: parcely reg. „C“  č. 4956/11 o výmere 492 m2 , ostatná plocha, zapísanej na LV č. 8238,k.ú. Staré Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom a parcely reg. „C“ č. 4956/12 o výmere 467 m2, ostatná plocha, zapísanej na LV č. 8250, k. ú. Staré Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom za kúpnu cenu vo výške 287 000,00 EUR zistenú podľa znaleckého posudku FINDEX s.r.o. č. 81/2019 (ďalej len „pozemky“)

(iii)

za podmienky že:

1. Kúpna cena za byt určená vo výške 320 000,00 EUR bude do výšky 287 000,00 EUR uhradená započítaním s kúpnou cenou za pozemky.

2. Spolu so zmluvou o prevode vlastníckeho práva k bytu bude uzatvorená aj kúpna zmluva  na pozemky.

3.  Súčasťou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu bude aj Dohoda o urovnaní, ktorou :

a) zanikne povinnosť zaplatiť nezapočítanú časť kúpnej ceny za byt vo výške 33 000,00 EUR dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení konania 9C 132/2009, prípadne iných konaní, ak ďalšie nároky boli uplatnené samostatne,

b) sa zmluvné strany dohodnú, že: (i) návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu bude podaný až po povolení vkladu vlastníckeho práva k pozemkom, (ii) ak Mgr. Ziman nevezme žalobu v konaní 9C 132/2009 späť a nepodá návrh na jeho zastavenie, pričom vklad vlastníckeho práva k bytu povolený bude, zaplatí Mgr. Ziman mestskej časti zmluvnú pokutu vo výške 320 000,00 EUR,

c) sa Mgr. Ziman zaviaže, že vezme späť podanú žalobu o zaplatenie úhrady za užívanie pozemkov a poskytnutí odplaty za vecné bremeno a požiada o zastavenie konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn.: 9C 132/2009 s tým, že si nebude uplatňovať žiadnu náhradu trov konania v lehote 30 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností,

d) Mgr. Ziman potvrdí, že si súdnou cestou neuplatňuje, ani si v budúcnosti nebude uplatňovať žiadne iné nároky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ani voči Základnej škole Dubová 1 titulom užívania pozemkov a poskytnutia odplaty za vecné bremeno k pozemkom parc. č. 4956/11 a parc. č. 4956/12 hlavným mestom, mestskou časťou a základnou školou a v prípade, že kataster nehnuteľností vklad vlastníckeho práva k bytu povolí, všetky jeho nároky voči hlavnému mestu, mestskej časti a základnej školy z titulu úhrady za bezdôvodné obohatenie titulom užívania pozemkov a za vecné bremeno sú uspokojené;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ v prípade prevodu vlastníckeho práva k bytu v zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že:

  • uzatvorením vyššie uvedeného spôsobu urovnania dôjde (i) k urovnaniu prebiehajúceho súdneho sporu, (ii) predídeniu ďalších pravdepodobných súdnych sporov a (iii) usporiadaniu vlastníckych práv k pozemkom v areáli Základnej školy Dubová 1.
Hlasovanie č. 12
Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Ing. Richardom Zimanom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a spol. kúpou pozemkov v areáli ZŠ Dubová parc. č. 4956/11 a 4956/12 a predajom bytu na Tallerovej ul. č. 5.
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0