Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 5: Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa

Uznesenie 15/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich sa na Moskovskej ulici č. 5, a to nájom pozemkov parc. č. 10196/1 ako záhrada vo výmere 93 m2 a parc. č. 10196/2 ako záhrada vo výmere 134 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 10, do nájmu Daniele Závodnej, bytom Moskovská 5, 811 08 BratislavaDenise Lipovskej, bytom Moskovská 5, 811 08 Bratislava, za podmienok:

  • doba nájmu: neurčitá
  • ročné nájomné vo výške: 7,50 EUR/m2/rok,  t. j. 1 702,50 EUR/rok do 31.12.2020
  • ročné nájomné vo výške: 15,00 EUR/m2/rok,  t. j. 3 405,00 EUR/rok od 01.01.2021
  • účel nájmu: rekreačná zóna pre hostí Hotela Arcus;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že predmetné pozemky sú kvôli svojmu umiestneniu, tvaru a prístupu  pre mestskú časť nevyužiteľné, sú ohradené a dlhodobo užívané ako záhrada k hotelu na základe nájomnej zmluvy prechádzajúcim vlastníkom hotela.

Hlasovanie č. 13
Návrh na nájom pozemkov parc. č. 10196/1 a 10496/2 na Moskovskej ul. ako prípad hodný osobitého zreteľa
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0