Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 6: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad hodný osobitého zreteľa

Uznesenie 16/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo výmere 133,50 m2 vo dvore Pistoriho paláca, LV č. 4537, k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť Residence FK s. r. o., IČO: 50 046 373, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava ako vlastníka nehnuteľnosti so súp. č. 990 postavenej na pozemku parc. č. 3468, za podmienok:

  • doba nájmu: 3 mesiace,
  • nájomné za celú dobu nájmu: 1 000,00 EUR,
  • účel nájmu: zriadenie staveniska,
  • nájomca bude oprávnený využívať bezodplatne prechod peši počas pracovných dní od 08:00 do 17:00 hod cez bránu Pistoriho paláca počas trvania nájomného vzťahu,
  • nájomca sa zaväzuje uskutočniť revitalizáciu nádvoria Pistoriho paláca podľa vzájomne odsúhlaseného architektonického návrhu, ktorý bol ohodnotený Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 62 799,14 EUR;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok bezprostredne susedí s budovou žiadateľa a svojím umiestnením tvorí jediný prístup potrebný ku rekonštrukcii časti budovy, pričom žiadateľ sa zaväzuje uskutočniť revitalizáciu nádvoria Pistoriho paláca v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa vzájomne odsúhlaseného architektonického návrhu.

Hlasovanie č. 14
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3463 vo dvore Pistoriho paláca, ako prípad hodný osobitého zreteľa
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0