Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 8: Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 18/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. predloženie projektu z názvom: Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto. Projekt bude predložený v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia výzva OPKZP-PO1-Info-2017-28,

2. poskytnutie spolufinancovania projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:

Výška spolufinancovania: 5 000 EUR (5 % spolufinancovanie)

Rozpočet projektu: 100 000 EUR,

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 16
Návrh na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2