Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 9: Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

Uznesenie 19/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019.

Hlasovanie č. 17
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0