Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 10: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018

Uznesenie 20/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019.

Hlasovanie č. 18
Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0