Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 10/A: Správa Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 21/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

  1. správu Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
  2. informáciu o vzdaní sa funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto Ing. Olivera Paradeisera k 28.09.2020;

B. schvaľuje

vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  Ing. Oliverovi Paradeiserovi  vo výške 15 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019 v najbližšom výplatnom termíne.

Hlasovanie č. 20
Správa komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 1