Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 11: Vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru

Uznesenie 22/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru.

Hlasovanie č. 21
Vzdanie sa členstva poslanca Adama Berku v Komisii pre kultúru
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0