Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 10: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015

Uznesenie 203: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300, dňa 29. júna 2015:

1.Ročná účtovná závierka za rok 2014.

2.Výročná správa za rok 2014.

3. Návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2014.

Hlasovanie č. 12
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015
Prítomní: 36 Neprítomní: 9 Za: 36 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0