Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 12: Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 23/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie č. 22
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0