Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.04.2020
Bod č. 12/A: 12/A. Informácia o opatreniach a dopadoch mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom na rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020

Uznesenie 24/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

  1. informáciu o opatreniach a dopadoch mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom na rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2020 vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie,
  2. informáciu o poskytnutí peňažných prostriedkov vo výške 80 000,00 EUR, ktoré dostala mestská časť Bratislava-Staré Mesto darom na základe darovacej zmluvy od spoločnosti J&T REAL ESTASTE, a. s., a ktoré boli pripísané na účet 9.4.2020.

Peňažné prostriedky z titulu daru sú výlučne určené na prevenciu, zabránenie šíreniu a zmiernenie následkov ochorenia COVID – 19 v Bratislave a budú prerozdelené nasledovne:

 SENIORCENTRUM                           odmena opatrovateľkám                          10 000,00 EUR 

 TSSM                                                   dezinfekcia súvisiaca s pandémiou          10 000,00 EUR 

 PROJEKTY súvisiace s COVID-19    spoluúčasť na projektoch                         60 000,00 EUR.

Hlasovanie č. 23
Informácia o opatreniach a dopadoch mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom na rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0