Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 95/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje :

Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslankyňa Jakubkovič, poslanec Prieložný

Overovateľov zápisnice: poslanec Kunst a poslanec Drobniak  

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

Za:5                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

                                                                                          

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0