Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020
Bod č. 2: Nastúpenie náhradníka za zaniknutý mandát miestneho poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 96/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín

A.berie na vedomie

1. zánik mandátu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v zmysle §25 ods. 2 písm. c) zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. nastúpenie Michal Němca, prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Devín dňa 10.11.2018 najväčší počet platných hlasov (325) vo volebnom obvode Bratislava-Devín.

B.konštatuje

1. že Michal Němec zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín v zmysle § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. že starosta mestskej časti Ing. Ľubica Kolková odovzdala Michalovi Němcovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0